Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:

Medyczny Dom Medialny Agnieszka Zawiślak

NIP: 879-230-84-84, REGON: 340 89 09 21

Zawały 55E, 87-123 Dobrzejewice, reprezentowana przez:

Agnieszkę Zawiślak

2) Firma działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z: biuro@medycznydommedialny.com

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie, spotkanie przeprowadzenie szkolenie, rozliczenie szkolenia.

5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych;

7) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania,

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Firmy wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11) Firma nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu rejestracji na szkolenie/spotkanie. Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am) poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych.