Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów

Zwrot towarów zamówionych w naszym sklepie internetowym i tym samym otrzymanie zwrotu pieniędzy, nie jest możliwe ze względu na to, że towary zostały wyprodukowane wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowane (tj. gadżety firmowe, e-booki).

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Okres odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, otrzymałeś bilet na wydarzenie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest poinformowanie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na biuro2@medycznydommedialny.com)

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wszystkie dokonane na naszą rzecz płatności pozostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu należności dokonamy przy użyciu tych samych metod płatności, jakie zastosowano w początkowej transakcji.

W przypadkach uniemożliwiających przeprowadzenie Wydarzenia Stacjonarnego, będących wynikiem stanów nadzwyczajnych, w szczególności klęski żywiołowej lub stanu epidemii, Usługodawca zastrzega sobie prawo jego przeprowadzenia w formie online (Webinar) z tym samym zakresem merytorycznym i – jeśli to możliwe – w tym samym terminie. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w Wydarzeniu bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli zaproponowana zmiana mu nie odpowiada. Jeśli jednak Klient wyraźnie zaakceptuje propozycję Usługodawcy, wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z Regulaminem.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu. O swojej rezygnacji obowiązany jest powiadomić Usługodawcę przesyłając stosowną informację na adres e-mail: biuro2@medycznydommedialny.com. W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnika w Wydarzeniu na co najmniej 7 dni przed jego planowanym terminem, uiszczone wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zwrócone Klientowi w kwocie pomniejszonej o kwotę kosztów administracyjno-księgowych wynoszących 25% ceny brutto Wydarzenia. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu na co najmniej 3 dni przed jego planowanym terminem uiszczone wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zwrócone Klientowi w kwocie pomniejszonej o kwotę kosztów administracyjno-księgowych wynoszących 50% ceny brutto Wydarzenia. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu w dniu jego rozpoczęcia Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu. Nieobecność Uczestnika na Wydarzeniu bez zgłoszenia rezygnacji równoznaczne jest z należytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

Reklamacje i rozstrzyganie sporów

Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub gdy przedmiot Umowy ma wadę. Wszelkie reklamacje Konsumenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro2@medycznydommedialny.com z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Konsumenta wnoszącego reklamację.
Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z: błędów lub pomyłek Konsumenta, nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Konsumenta, działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Konsumenta, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma m.in. możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowejhttp://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.